Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

R. Pynnönen -yhtiöiden henkilökuntayhdistys ry:n säännöt  

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on R. Pynnönen -yhtiöiden henkilökuntayhdistys ry. ja sen kotipaikka on Kerava.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Kuljetusliike R. Pynnönen Oy:n, sen tytär- ja sisaryhtiöiden sekä Pynnönen International Ltd Oy:n palveluksessa olevien ja olleiden henkilöiden keskinäistä yhteydenpitoa edesauttavana tekijänä, ja kaikille yhdistyksen jäsenille kuljetus- ja logistiikka-alaan liittyviä erilaisia tutustumiskäyntejä järjestävänä tekijänä. Yhdistys järjestää myös jäsenilleen erilaisia virkistäytymistilaisuuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi, yhdistys järjestää vuosittain 1-3 yhteistä kokoontumista tarkoituksena saattaa tietoa jäsenille kuljetus- ja logistiikka-alan kehityksestä. Yhdistys järjestää myös erilaisia virkistäytymistapahtumia ja -matkoja. Kaikkiin tapahtumiin ovat oikeutettuja jäsenet puolisoineen/seuralaisineen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ei saa ulkopuolista rahoitusta, vaan toiminta tapahtuu omakustannusperiaatteella.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on ollut kohdassa kaksi (2) mainittujen yritysten palveluksessa. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä perustamiskokouksen, vuosikokouksen tai hallituksen päätöksellä myös muita henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta jäseniksi varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet.

Perustamiskokouksessa läsnä olleet jäsenet hyväksytään yhdistyksen jäseniksi.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittymismaksun määrä on kaksikymmentä (20) euroa. Vuosimaksun määrä on myös kaksikymmentä (20) euroa. Ensimmäinen liittymismaksu erääntyy 15.01.2007, ja se on samalla vuoden 2007 vuosimaksu.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja ja sihteeri tai varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee tehdä tilintarkastus vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta, ja heidän tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikko ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kokoukseen saapumaan estynyt henkilö voi antaa valtakirjan. Valtakirjan haltijalla on äänioikeus. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiviestinä, johonka pyydetään vastaanottajan vastaanottoilmoitus.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot on jäsenen pyydettäessä mahdollista saada etukäteen nähtäväksi ennen varsinaista vuosikokousta

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

9. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Jäsentä voi äänioikeudella edustaa muukin henkilö kuin jäsen. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.